hlavní stránka » AKTUALITY

Aktuality

07.11.2012

Rakousku v oblasti aktivního stárnutí ouzko není!

Na začátku listopadu 2012 proběhl v rámci projektu FRAM v Rakousku workshop, na kterém mohli řešitelé projektu blíže poznat rakouský recept na problematiku aktivního stárnutí na úrovni samospráv.

V úvodní prezentaci bylo nejprve účastníkům workshopu nabídnuto shrnutí dosavadní práce v projektu ze strany rakouského partnera projektu, European Centre for Social Welfare policy and Research.

V dalších prezentacích pak již byly představeny projekty, které svým zaměřením splňují kritéria řešení aktivního a zdravého stárnutí na municipální úrovni. Jedním takovým byl například Pflege Zukunft, který zahrnuje široké spektrum aktivit v sociální oblasti, od poradenství, sociálních služeb po vzdělávání.

I další představený projekt Village Service vychází ze vzájemné spolupráce v problematice zainteresovaných subjektů na municipální úrovni. Do projektu je zapojen i další aspekt úspěšnosti implementace aktivního a zdravého stárnutí: dobrovolnictví. Projekt je stejně tak pozoruhodným příkladem dobré praxe v oblasti posílení sousedských vazeb.

Stárnutí v dobré společnosti se pak zaměřuje především na pomoc seniorům v běžném životě, půjčování zdravotních pomůcek či dovážku jídla. Projekt je skvělým příkladem mezigeneračního propojení.

Součástí workshopu byly i návštěvy několika zařízení, která se zaměřují na přímou péči o seniory. Prvním takovým je zařízení se silným komunitním aspektem řešení, Pečovatelský dům ve Welsu. Cílovou skupinou pečovatelského domu jsou lidé s demencí. Lidé s touto diagnózou nejsou vyřazeni z běžného života a mohou nadále vykonávat to, na co byli za svého produktivního života zvyklí. Právě to je recept, jak lidi s demencí udržet co nejdéle v psychické pohodě.

Další návštěva probíhala taktéž v zařízení domácího charakteru. Obě zařízení, Dům Diakonie a Dům Dragounů jsou otevřena široké veřejnosti. Součástí Diakonie nástrojem tohoto propojení je například kavárna, ve které pracují její klienti. Posledním navštívenou institucí byl Pečovatelský dům v Gastpoltshofen. Domov, který má spíše task oriented charakter, ve svých službách neopomíjí ani tolik důležitou paliativní péči.

Praktický workshop tak nabídl hned několik příkladů municipální dobré praxe v oblasti aktivního stárnutí, které jsou svým charakterem přenositelné do prostředí České republiky. Byl taktéž důležitým zdrojem obsahového substrátu pro chystaný Toolkit a to především v sekci dobrá praxe v zahraničí.

Fotogalerie